English   Svenska

Story image - Pippi Longstocking

Pippi Longstocking

Serie gjord för antologin Graphic Canon 7 ”Children Littature”.

Redaktör Russ Kick. Utgiven på Penguin Random House https://www.penguinrandomhouse.com

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO